obec Žďárná
obec Žďárná oficiální stránky obce

Povinné údaje o obci

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Oficiální název

Obec Žďárná

Důvod a způsob založení

Obec Žďárná (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne DD.MM.RRRR ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta, finanční výbor, kontrolní výbor, účetní, matrikářka, kronikář

Kontaktní spojení

adresa úřadu: 679 52, Žďárná 10

úřední hodiny:

Po 800- 1130 a 1200 – 1700

St 800- 1130 a 1200 – 1700

Tel:

516 468 274, 724 186 151, fax 516 468 274, tel. účetní a matrika 516 468 249

e-mail:

matrika@zdarna.eu, ucetni@zdarna.eu, starosta@zdarna.eu

IČ:

00281352

DIČ:

CZ00281352


Případné platby můžete poukázat


Komerční banka 5824631/0100

Adresa internetové stránky

http://www.zdarna.eu/

Žádosti o informace

Můžete získat osobně na Obecním úřadu ve Žďárné, písemně nebo e-mailem.

Příjem žádostí a další podání

Žádost, stížnost, návrh či jiné dožádání můžete podat osobně na Obecním úřadu ve Žďárné, písemně nebo e-mailem. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím OÚ ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Formuláře

Potřebné formuláře získáte na obecním úřadu.

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Potřebné návody najdete na webových stránkách obce v sekci Dokumenty ke stažení.


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá schválen sazebník


Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nejdůležitější právní předpisy

Ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obecně závazné vyhlášky obce


Seznam organizací zřizovaných obcí

Obec Žďárná je na základě zřizovací listiny č.j. 193/09 zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Žďárné, příspěvkové organizace se sídlem Žďárná 217, PSČ 679 52,IČ 70996229

Seznam hlavních dokumentů

Úřední deska

Vydané právní předpisy

Obec Žďárná vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska

  Prosím čekejte...