obec Žďárná
obec Žďárná oficiální stránky obce

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechny místní komunikace v zastavěném území obce, včetně chodníků a parkoviště před budovou obecního úřadu, parkoviště před budovou školy, místní komunikace, hřiště na Strážné.

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.1.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku, apod.).

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství, a to nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Sazba poplatku

Sazby poplatku činí:

1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům:
za každý i započatý m2 a i započatý den 50,– Kč

2. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu za každý i započatý m2 a každý i započatý den 5,– Kč

3. Za použití veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení za každý i započatý m2 a každý i započatý den 2,– Kč

4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně:

vozidlo do 3,5 t celkové hmotnosti 300,– Kč

vozidlo nad 3,5 t celkové hmotnosti 1 000,– Kč


5. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10,– Kč

6. Za použití veřejného prostranství na skládky, za každý i započatý m2 a každý i započatý den 1,– Kč

7. Za použití veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb za každý i započatý m2 a každý i započatý den 2,– Kč

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

(2) V případě, že poplatek není z objektivních důvodů (např. odstranění havárie) uhrazen podle odst. 1, musí být uhrazen do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí nebo poplatku nepodléhají:

a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

b) osoby zdravotně postižené (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů), kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

  Prosím čekejte...