k navigaci


Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Žďárná č. 1/2011

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Žďárná se na svém zasedání dne 31.1.2011, usnesení č.38/11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obecní úřad Žďárná vybírá tyto poplatky :

a)      poplatek ze psů

b)      poplatek za užívání veřejného prostranství

c)      poplatek ze vstupného

d)     poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Článek 2

 

Výkon správy poplatků uvedených v Článku 1 této vyhlášky vykonává obecní úřad Žďárná (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona         č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

 

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Článek 3

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Žďárné.

(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek

(3)          v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(4)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Článek 5

Ohlašovací povinnost

(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jeho vzniku.

(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)          Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

 

Článek 6

Sazba poplatku

Sazby poplatku činí ročně:

 

a)      základní sazba

 

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

250,- Kč

250,- Kč

 

b)      sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

 

 

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

200,- Kč

200,- Kč

Článek 7

Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí za psa mladšího tří měsíců.

(2) Od poplatku je osvobozen:

a)      držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

b)      držitel psa, kterým je osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

c)      držitel psa, kterým je osoba soba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů).

(3) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat do 15 dnů od vzniku   důvodu osvobození od poplatku.

(4) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Článek 8

Splatnost poplatku

(1) Splatnost poplatku je nejpozději do 31.3. každého roku.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Poplatek při vzniku poplatkové povinnosti po 31.3. je poplatník povinen zaplatit současně s ohlášením.

 

(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

 

(4) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí, že poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

ČÁST III.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 9

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb                    a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

(2) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechny místní komunikace                       v zastavěném území obce, včetně chodníků a parkoviště před budovou obecního úřadu, parkoviště před budovou  školy, místní komunikace, hřiště na Strážné.

 

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.1.

Článek 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku, apod.).

Článek 11

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství, a to nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2)   Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Článek 12

Sazba poplatku

Sazby poplatku činí:

1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům:
za každý i započatý m2 a i započatý den 50,- Kč

2. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu za každý             i započatý m2 a každý i započatý den  5,- Kč

3. Za použití veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení za každý i započatý m2 a každý i započatý den                                                                                     2,- Kč

 

4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně:

vozidlo do 3,5 t celkové hmotnosti                                                          300,- Kč

vozidlo nad 3,5 t celkové hmotnosti                                                     1 000,- Kč


5. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů

a jiných obdobných atrakcí za každý i započatý m2 a každý i započatý den      10,- Kč

 

6. Za použití veřejného prostranství na skládky, za každý i započatý m2 a každý i započatý den                                                                                                                        1,- Kč

 

7. Za použití veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb za každý i započatý m2 a každý i započatý den    2,- Kč

 

 

Článek 13

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

 

(2) V případě, že poplatek není z objektivních důvodů (např. odstranění havárie) uhrazen podle odst. 1, musí být uhrazen do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

 

Článek 14

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí nebo poplatku nepodléhají:

 

a)      z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

b)      osoby zdravotně postižené (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů), kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

ČÁST IV.

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Článek 15

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným pro účely tohoto zákona se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí mohl zúčastnit.

(2) Poplatek hradí fyzická a právnická osoba, která akci pořádá, tj. hradí náklady s pořádáním akce.

Článek 16

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.

(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Článek 17

Sazba poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

Článek 18

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

 

Článek 19

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeny :

a)      z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)      akce pořádané místní organizací SDH Žďárná, TJ Sokol Žďárná,  Honební společenstvo Kluč, organizace, jejichž zřizovatelem je obec Žďárná

c)      filmová a divadelní představení konaná v obci

 

 

ČÁST V.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Článek 20

Poplatník

Poplatek platí:

 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům vlastníkem; tyto osoby jsou povinny oznámit úplnou identifikaci osob, za něž poplatek odvádějí,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši  500,-Kč, neboť v rekreačních domech žije většinou více než jedna osoba.

Článek 21

Ohlašovací povinnost

(1)   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 21 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

 

 

 

Článek 22

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Článku 20, písm.a) a b) této vyhlášky je stanovena podle ustanovení § 10 b odstavec 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 450,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:

a)      z částky 200,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok

 

Částka b) je stanovena na základě skutečných nákladů obce v roce 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily 346 112,- Kč a jsou rozúčtovány podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu na území obce Žďárná.

Za rok 2010 = (346 112 : 822 =  421,- Kč/osobu).

(2) V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, určené nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 23

Splatnost poplatku

(1) Poplatek se platí:

 

- jednorázově se splatností k 31. březnu příslušného kalendářního roku

nebo

- ve dvou stejných splátkách, splatných k 31. březnu a 30. září příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek lze platit zejména hotově nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku.

Článek 24

Osvobození a úlevy

(1) Úlevy jsou poskytnuty:

 

a)         poplatníkům žijících na samotách v katastrálním území obce (Dvorek,mlýn,hájovna)

b)         poplatníci, kteří mají adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny.

 

ČÁST VI.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 25

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[1]:

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 26

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

 

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

 

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

(2) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.

 

Článek 27

Pro poplatkovou povinnost vzniklou přede dnem účinnosti této vyhlášky se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.

Článek 28

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Žďárná  o místních poplatcích, která nabyla účinnosti dne 16.2.2001

 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Žďárná č. 3/2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Žďárná o místních poplatcích.

 

(3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Žďárná č. 4/2002, kterou se mění čl.3 o místních poplatcích.

 

 

Článek 29

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2011.

 

 

 

R. Hénková

 

starostka                                            místostarostaStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení