k navigaci


Obecně závazná vyhláška obce Žďárná č. 2/2015

OBEC   ŽĎÁRNÁ

Obecně závazná vyhláška.

obce  Žďárná

č. 2/ 2015

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Žďárná se na svém zasedání dne 13.2.2015 usnesením č.49/15.

Usneslo vydat na základě § 17 a odst. 1 zákona  185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d,§ 35 a § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1.

Úvodní ustanovení.

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

Čl. 2.

Správa poplatku

1/ Správu poplatku vykonává obec Žďárná.

2/ Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde- li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Čl. 3.

Sazba  poplatku.

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba:

480,- Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.

Čl. 4.

Poplatek je splatný ode dne vyhlášení do konce roku 2015.

Čl. 5.

Zrušující ustanovení.

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 6.

Všeobecná ustanovení.

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy

/ zák. č. 280/2009 Sb./.

Čl. 7.

Účinnost.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem schválení tj. 13.2.2015.

Dodatek č.1.

Děti narozené v roce 2015 jsou osvobozeny od poplatku za odpad.

Občané žijící na samotách o okolí obce jsou osvobozeni od poplatku.

Důchodci, vdovy a vdovci, žijící z jednoho důchodu jsou osvobozeni. Přiložen seznam.

Chalupáři a osoby nežijící v obci – poplatek činí 500,- Kč.

 Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení