k navigaci


Zápis a usnesení z 10. zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konané dne 21.11.2011 v 18,00 hod na OÚ

Program:

1/ Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů

2/ Kontrola usnesení

3/ Hospodaření obce za 10/2011, výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2011, rozpočtové výhledy na r. 2013-2014

4/ Příspěvek na financování systému IDS JMK na r. 2012

5/ Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku Svazku obcí Boskovicko

6/ Základní škola – výroční zpráva, průběh stavebních prací, zateplení budovy

7/ Výběrová řízení

8/ Černá skládka

9/ Zpráva z přestupkové komise

10/ Různé

 

 

Přítomni: J. Paděra, P. Sychra, L. Celý, L. Parák, B. Pavlů, Bc. B. Musilová,  M. Klíč, R. Polívka, Mgr. M. Písaříková, PhDr. R. Hénková

Omluveni: 0

Nepřítomni: Ing. P. Hanák

 

ad 1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné a oznámila, že se sešlo 10 zastupitelů a schůze je usnášeníschopná.

Starostka jmenovala zapisovatele – Věra Sychrová a navrhla ověřovatele – Mgr. M. Písaříková,  Bc. B. Musilová

Usn. 132/11 ZO schvaluje, aby ověřovatelé byli Mgr. M. Písaříková a Bc. B. Musilová

10 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

Usn. 133/11 ZO schvaluje program dnešního zasedání tak, jak byl předložen

10 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 2/ Kontrola usnesení – starostka seznámila přítomné s usnesením z posledního zasedání

-          starosta ze Suchého vznesl dotaz, zda již ZO Žďárné rozhodlo o cestě na Suchým – tato problematika nebude na programu dnešního zasedání

-          24.11.2011 bude nové jednání ohledně sjezdů k novým rod. domkům směr Suchý Jednání se účastní SÚS Blansko, MěÚ Boskovice, odbor dopravy, dopravní inspektorát Policie ČR Blansko /každý ze zastupitelů zván/

-          domeček ASEKOL je již na místě, nepoužívá se, protože není dodán klecový kontejner

-          domeček ASEKOL bude potřebovat správce – SDH navrhuje, že by ho zatím spravovali, než bude sběrné místo dobudováno jako sběrný dvůr

ZO bere na vědomí zprávu z posledního zasedání bez připomínek

 

ad 3/ Hospodaření obce za 10/2011

Usn. 134/11 ZO schvaluje hospodaření obce za 10/2011, dle výkazu FIN

10 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce – 3 závady

1- Úvěr byl schválen na červnovém zasedání, byl schválen výběr 5-ti bank, nebylo svoláno zastupitelstvo, kde by byla smlouva na úvěr schválena – starostka si bere závěr z tohoto –

důkladné prostudování zákona 128/2000 Sb., o obcích

2- Vydáno kolaudační rozhodnutí na prodloužení STL plynovodu v měsíci září , ale do majetku dáno až v říjnu – závada odstraněna

3- Zakoupený program dán do majetku, ale neměl být, byla to licenční smlouva- závada bude odstraněna v listopadu

ZO bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání obce za období I-IX 2011.

 

Rozpočtové výhledy na r. 2013-2014, zastupitelé seznámeni s příjmy a výdaji

Usn. 135/11 ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013-2014 tak, jak byl předložen

10 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 4/ Příspěvek na financování systému IDS Jmk na r. 2012 – 50,- Kč na obyv. – 38 050,- Kč

Usn. 136/11 ZO schvaluje příspěvek na financování systému IDS Jmk na r. 2012 v částce 38 050,-  Kč.

10 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 5/ Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku Svazku obcí Boskovicko

-          prořezání stromů, 2 nástěnné tabule, 2 odpadkové koše – obec zaplatí 14 087,- Kč Svazek obcí Boskovicko zaplatí 18 167,- Kč

Usn. 137/11 ZO schvaluje podepsání dohody o poskytnutí fin. příspěvku Svazku obcí Boskovicko ve výši 14 087,- Kč

10 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 6/ Základní škola – výroční zpráva – zastupitelé seznámeni

ZO bere na vědomí výroční zprávu ze ZŠ bez připomínek

-          průběh stavebních prací- změna plánu- oprava půdního prostoru proti schodům, kde střechou zatékalo, částka do 100 000,- Kč

-          rozprava o slavnostním otevření nástavby ZŠ – pozvánky / hejtman Jih. kraje, poslanec

Sivera, starostové z okolních obcí, řed. JVP, RIHO, VPO/, nejlepším den se jeví  sobota, malé pohoštění

-          zateplení školy, Zelená úsporám žádost byla akceptována, ale pak všechno zůstalo stát,

musí se podat nová žádost – rozprava /vlhko,…./ rozhodnutí ponecháno na závěr zasedání ZO

 

ad 7/ (1) Výběrové řízení na repas Tatra T 815 CAS 32 muselo být zrušeno, odůvodnění:

Den před ukončení lhůty výběrového řízení byla starostka upozorněna, že výzva k

výběrovému řízení  musí být doplněna o č. vyhlášky tj., § 8 vyhl. Č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhl. č. 226/2005, aby po opravě auto splňovalo parametry technických podmínek. Výzva byla opravena a   znovu  odeslána třem firmám.

(2)Výběrové řízení na cestu k Růžičkům – osloveno 5 firem

-          R. Sychra odstoupil a odstoupil i od cesty ke Smolkům, která byla schválena na dřívějším zastupitelstvu v r. 2010

-          SKANSKA se neozvala

-          M.I.S nabídka za 71 261,- Kč /skrývka, makadam, odval a uválet-neposkytuje záruku/

-          P. Vybíhal Suchý nabídka 79 200,- Kč /neposkytuje záruku/

-          DEAS nabídka 236 491,- Kč /záruka 60 měsíců/

 

Výměna zapisovatele – končí V. Sychrová, začíná Bc. B. Musilová – čas 19,20 hod.

 

Návrhy zastupitelů – podzimní období – realizace formou skrývka a makadam pokračování jarní období – oslovení firmy MIS

Jednání s firmou MIS bude přítomen i zastupitel M. Klíč a domluví se i  záruční doba díla.

 

(3) Výběrové řízení – cyklistická stezka

Seznam firem na zhotovení projektové dokumentace – výzva k výběrovému řízení

-          Abras, projektový ateliér s.r.o., Miroslav Patočka, Dvorská 28 678 01 Blansko

-          Argema, spol s.r.o. Lužná 49  617 00 Brno

-           Silniční a mostní inženýrství, spol. s.r.o. Na Kolbišti 3303/2  669 02 Znojmo

-          APC Silnice spol. s.r.o. Palackého tř. 12  612 00 Brno

-          Ing. Josef Mareček  Rostislavovo nám. 25  612 00 Brno

Usn. 138/11 ZO schvaluje výzvu a oslovení firem  dle výše uvedené seznamu

10 PRO  0 PROTI    0  ZDRŽEL

 

ad 8/ Černá skládka – pozemky nevlastní obec, jsou ve výpůjčce od vlastníků. Předpokládaný náklad  na odstranění skládky a revitalizace cca 6 000 000,- Kč,  realizace je možná po získání dotace.Dotační titul má být vypsán  v roce 2012.

Výzva – Regionprojekt Brno s.r.o., Hrnčířská 573/6  602 00 Brno

Pošta . P.O. BOX 3  618 00 Brno, spol s.r.o., IČ 0022078, daňové IČ CZ 00220078

-             Provo spol. s.r.o., Hudcova 76  612 00 Brno IČ 44012900, daňové IČ CZ 44012900

-            VH atelier, spol. s.r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno IČ 49437262, daňové IČ 49437297

Usn. 139/11 ZO schvaluje výzvu k oslovení firem na vypracování projektové dokumentace k odstranění černé skládky.

10 PRO  0 PROTI    0  ZDRŽEL

 

ad 9/ Zpráva z přestupkové komise – zpráva byla sepsána JUDr. Grénarem, poslána emailem a  přečetl ji p. Jan Paděra

ZO bere na vědomí zprávu z přestupkové komise.

 

ad 10/ Různé

-          dům č. 22 – má nového vlastníka, který pečlivě odklízí a odstraňuje havarijní stav domu

-          čistička odpadních vod u obecních bytů čp. 208 – je opět nefunkční. Proškoleni  na  obsluhu  jsou p.Jan Paděra a p. J. Aujeský, kteří se budou o čističku starat. Finanční částka vyplácena panu Aujeskému za funkčnost a údržbu čističky bude činit 500,- Kč hrubého měsíčně.

-          zimní úklid chodníků – nabídnuto občanům jako pracovní příležitost

ZD návrh smlouvy při odstranění sněhu z místních komunikací 552,- Kč za hodinu.

-          obecní les – zodpovědnost přebírá p. Jan Paděra

-          oprava obecního rozhlasu – p. J. Paděra, horní část obce /Strážná/, spodní část obce p. B. Pavlů /řadovky/

-          oprava veřejného osvětlení – zajistí p. Jan Paděra

-          zateplení školy nedořešeno – bude svoláno zastupitelstvo, kde danou problematiku zastupitelstvo dořeší

 

Konec zasedání zastupitelstva v 20,55 hod.

 

 

Ověřovatelé:Mgr. M. Písaříková,  Bc. B. Musilová                                      Zapisovatelé:Věra SychrováStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení