k navigaci


Zápis a usnesení z 12. zasedání zastupitelstv

Zápis a usnesení z 12. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konané dne 8.12.2011 na obecním úřadu Žďárná v 18 hodin

 

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů

2. Kontrola usnesení

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na odstranění nebezpečného

odpadu

4. Různé

 

Přítomni: PhDr. R. Hénková, L. Celý, R. Polívka, Ing. P. Hanák, J. Paděra, M. Klíč, Bc. B. Musilová, Mgr. M. Písaříková, B. Pavlů

Omluveni: P. Sychra, L. Parák

Nepřítomni: 0

 

ad 1/ Zahájení provedla starostka, seznámila přítomné s nedodržením termínu 7 dní, starostka se informovala na ministerstvu a s tím seznámila zastupitele. Oznámila, že se sešlo 9 zastupitelů a schůze je usnášeníschopná.

Jmenovala zapisovatele – V. Sychrová

a navrhla ověřovatele – R. Polívka, Ing. P. Hanák

Usn: 150/11 ZO schvaluje, aby ověřovatelé byli R. Polívka, Ing. P. Hanák

9 PRO  0 PROTI   0 ZDRŽEL

Usn: 151/11 ZO schvaluje, aby se program dnešního zasedání řídil navrženým programem a nechtějí nic doplnit

9 PRO  0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 2/ Kontrola usnesení – starostka seznámila přítomné s usnesením z posledního zasedání

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce bez připomínek.

 

ad 3/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomor. kraje na odstranění nebezpečného odpadu přišla 5.12.2011 a musí být na kraji nejpozději 12.12.2011. Žádost byla na investiční dotaci, ale přišla na neinvestiční.

Usn: 152/11 ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace na odstranění nebezpečného odpadu ve výši 30 000,- Kč

9 PRO  0 PROTI   0 ZDRŽEL

Usn: 153/11 ZO schvaluje podání žádosti o změnu druhu dotace z neinvestiční na investiční

9 PRO  0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 4/ Různé

-          Slavnostní otevření nástavby základní školy proběhne 7.1.2012 ve 14 hod.

 

Starostka poděkovala za účast, konec zasedání zastupitelstva v 18,23 hod.

 

Zapsala:                                                                       Ověřovatelé:Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení