k navigaci


Zápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konané dne 27.12.2011 v 18,00 hod na OÚ

Program:

1/ Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů

2/ Kontrola usnesení

3/ Hospodaření obce za listopad 2011 a rozpočtové opatření č. 5

4/ Návrh rozpočtu na rok 2012

5/ Dodatek k vyhlášce Obecně závazné vyhlášky obce Žďárné č.1/2011 o místních poplatcích

6/ Výběrové řízení

7/ Ceny pozemků

8/ Zprávy finančního a kontrolního výboru a spor. a kulturní komise

9/ Různé

 

Přítomni: L. Parák, J. Paděra, L. Celý, P. Sychra, M. Klíč, R. Polívka, B. Pavlů, Mgr. M. Písaříková, PhDr. R. Hénková, Bc. B. Musilová /18,07 příchod/

Omluveni: 0

Nepřítomni: Ing. P. Hanák

 

ad 1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné a oznámila, že se sešlo 9 zastupitelů a schůze  je usnášeníschopná.

Navrhla zapisovatele – V. Sychrová

ověřovatele – P. Sychra, M. Klíč

Usn.: 154/11 ZO schvaluje, aby zapisovatelem zasedání byla V. Sychrová

9 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

Usn.: 155/11 ZO schvaluje, aby ověřovatelé byli P. Sychra, M. Klíč

9 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

Usn.: 156/11 ZO schvaluje, aby se dnešní zasedání řídilo navrženým programem a nechtějí nic doplnit

9 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

 

ad 2/ Kontrola usnesení- starostka seznámila přítomné s usnesením z posledního zasedání.

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního zasedání bez připomínek.

 

ad 3/ Hospodaření obce za listopad 2011 – bez připomínek

Dostavila se zastupitelka B. Musilová a nyní je přítomných 10 členů zastupitelstva.

Usn.: 157/11 ZO schvaluje hospodaření obce za listopad 2011

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

Účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5

Usn.: 158/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

 

ad 4/ Návrh rozpočtu – předložen k pozvánkám na zasedání, vyvěšen na úřední desce a internetu

Usn.: 159/11 ZO schvaluje rozpočet na r. 2012, tak jak byl předložen a dodán k pozvánkám

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

 

ad 5/ Dodatek k vyhlášce –účetní seznámila přítomné se školením na místní poplatky, které absolvovala v Brně a o nutnosti doplnit vyhlášku o osvobození osob, které se dlouhodobě /více jak 12 měsíců/ nezdržují v obci /cizina/, nebo pokud není možno dohledat jejich pobyt

Usn.: 160/11 ZO schvaluje dodatek k vyhlášce Obecně závazné vyhlášky obce Žďárné v čl. 24 v bodu c

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

 

ad 6/ Výběrové řízení na projekt na přístupovou cestu a cyklostezku – osloveno 5 firem, jedna firma se neúčastnila, a to APC Silnice s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Zúčastnily se tyto firmy:

1/ Ing. Josef Mareček, Rostislavovo nám. 25, 612 00 Brno – nabídka 140 182,- Kč

2/ Silniční a mostní inženýrství, spol. s.r.o. Na Kolbišti 3303/2 669 02 Znojmo – nab. 242 400,- Kč

3/ Argema, spol.s.r.o., Lužná 49, 617 00 Brno – nabídka 159 817,- Kč

4/ Abras,projekt. ateliér s.r.o., M. Patočka, Dvorská 28, 678 01 Blansko – nabídka 132 700,- Kč

Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s firmou Ing. Josef Mareček, Rostislavovo nám. 25,

612 00 Brno. Nabídka byla doručena v souladu s výzvou a obsahovala požadované dokumenty.

Usn.: 161/11ZO schvaluje, aby zakázka na přístupovou cestu a cyklostezku byla předělena firmě Ing. J. Mareček, Rostislavovo nám. 25 612 00 Brno

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

Usn.: 162/11 ZO schvaluje smlouvu s. Ing. J. Marečkem a pověřuje starostku k podepsání smlouvy

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

 

ad 7/ Ceny pozemků

Starostka navrhla, aby došlo ke zvýšení cen pozemků, a to takto:

nezasíťovaný pozemek / předzahrádky, dvorky/         50,- Kč za m2

zasíťovaný pozemek /stavební pozemek/                   100,- Kč za m2

V současné době obec disponuje dvěma zasíťovanými stavebními pozemky č. 162/22, 162/29.

Usn.: 163/11 ZO schvaluje, aby cena nezasíťovaného pozemku, sloužící jako předzahrádky a dvorky  byla 50,- Kč za m2, cena zasíťovaného pozemku, nebo v budoucnosti zasíťovaného  pozemku, které bude stavebním místem, byla 100,- Kč za m2

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

 

ad 8/ Zprávy finančního a kontrolního výboru a sportovní a kulturní komise

M. Klíč seznámil zastupitelstvo se zápisy z finančního výboru

Usn.: 164/11 ZO bere na vědomí zprávu  finančního výboru  10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

L. Parák seznámil zastupitelstvo se zápisy z kontrolního výboru

Usn.:  165/11 ZO bere na vědomí zprávu  kontrolního výboru 10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

R. Polívka seznámil zastupitelstvo se zápisem ze sport. a  kulturní komise. Komise byla na Benešově, kde je starosta obce Benešov seznámil s podmínkami závodu horských kol.

Výměna zapisovatelů, končí V. Sychrová, začíná Bc. B. Musilová v 19,25 hod.

Usn.: 166/11 ZO bere na vědomí zprávu ze sport. a kulturní komise. Obec Žďárná se zúčastní závodu o pohár Drahanské vrchoviny  v roce 2012

10 PRO  0 PROTI  0 ZDRŽEL

ZO diskutovalo o termínu konání závodu v naší obci –  Jako ideální termín se jeví první nebo druhý víkend v měsíci červnu. Sport. a kulturní komise se zúčastní v lednu 2012 hromadné schůzky spoluorganizátorů tohoto  závodu, termín konání schůzky zatím není znám. Kontakt na vedoucího závodů horských kol Ing. Petra Koudelky zajistí starostka obce. Zastupitelé se dohodli, že bude výhodné, zakoupit poháry s ostatními pořádajícími obcemi.

 

ad 9/ Různé:

-     Klub aktivních seniorů Klas -Místem pořádání schůzek klubu seniorů po domluvě s hasiči a stanovením pravidel provozu bude klubovna místních hasičů.

-          Žádost p. T. Chlupa o odkoupení pozemku za účelem výstavby rod. domu. Předložil i orientační nákres, z něhož je patrné následující. Z parcely č. 776/1, která je ve vlastnictví obce Žďárná, chce odkoupit cca 120 m2, tak aby vznikl přístup z cesty k jeho parcele č. 563/1. Plánuje na této parcele postavit rodinný dům. ZO rozhodlo, že si osobně prohlédnou danou lokalitu ve čtvrtek 29.12.2011 v 8 hod.

 

zast13

 Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení