k navigaci


Zápis a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Žďárná konané dne 29.12.2010 v 16, 00 hod

na OÚ

 

Program:

1)      Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů

2)      Kontrola usnesení

3)      Jednací řád ZO

4)      Výroční zpráva školy

5)      Komise- sportovní, kulturní, přestupková

6)      Návrh rozpočtu obce na rok 2011, rozpočtové opatření č. 4

7)      Různé – poplatky, dotace, aj

8)      Závěr

 

Přítomni: L. Parák, J. Paděra, L. Celý, M.Klíč, P. Sychra, Mgr. M. Písaříková, Bc. B. Musilová, B. Pavlů, R. Polívka, , PhDr. R. Hénková, Ing. P. Hanák-dostavil se 15 min po zahájení zasedání

 

ad 1) Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné a navrhla:

zapisovatel – V. Sychrová

ověřovatelé – B. Pavlů  ,P. Sychra

Usn. 16/10 ZO souhlasí s volbou zapisovatele a ověřovatelů                                                  10 pro

ZO souhlasí s programem dnešního zasedání a nechtějí nic doplnit                                         10 pro

 

ad2) Kontrola usnesení – starostka seznámila přítomné s usnesením z posledního zasedání ZO

Usn. 17/10 ZO bere na vědomí usnesení z posledního zasedání nemají dotazy a nechtějí nic doplnit

 

ad) 3 Jednací řád ZO- všichni ZO měli doma k prostudování a neměli připomínek, jednací řád výborů někteří nemají a chtějí poslat el. poštou

 

Usn. 18/10 ZO schvaluje jednací řád ZO a výborů obce                                                           10 pro

 

ad) 4 Výroční zpráva ZŠ Žďárná – předána všem k nahlédnutí

ZO bere na vědomí zprávu ze ZŠ Žďárná

 

ad) 5 Komise – návrh starostky, aby pracovala komise sportovní a kulturní (§122 zákona o obcích)  jako tříčlenná,

návrh: R. Polívka –předseda B. Pavlů – člen

Usn. 19/10 ZO schvaluje komisi sportovní a kulturní, předseda, R. Polívka, člen B. Pavlů       9 pro 2 zdrželi

Komise přestupková – starostka seznámila přítomné s touto komisí, co obnáší, kdo ji může dělat. Když se zadá Boskovicím Mě úřadu,zaplatí obec cca 9 000 Kč i když nebude žádný přestupek. Seznámení minulého  starosty ohledně činnosti této komise.

 

Usn. 20/10 ZO pověřuje starostku obce zjistit na Jm kraji možnost proškolení zastupitele k řešení této

komise                                                                                                                          11 pro

 

ad) 6 Návrh rozpočtu obce na rok 2011

ZO měli návrh k prostudování doma

Usn. 21/10 ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2011                                           11 pro


Rozpočtové opatření – účetní seznámila přítomné s opatřením č.4

Usn. 22/10 ZO scvaluje rozpočtové opatření č.4                                                                   11 pro

 

Výsledek předauditu – starostka seznámila přítomné  výsledkem a chybnou formulací. V usn 229/10 bylo znění ZO schválilo výsledek kontroly hospodaření obce „nebyly zjištěny chyby a nedostatky a spolu s kontrolou schválilo závěrečný účet obce za rok 2009 bez  připomínek.

Uns. 23/10 ZO schvaluje závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009 „a to bez výhrad“         11 pro

 

ad) 7 Dětské hřiště – využití dětského hřiště, zda bude sloužit jen  MŠ nebo i veřejnosti, provozní řád hřiště vypracován, chybí návštěvní řád- ředitel školy dodá návrh

Usn. 24/10 ZO souhlasí, aby dětské hřiště bylo přístupno věřejnosti                                        11 pro

 

Smlouva o smlouvě budoucí o prodeji plynové přípojky, náklady mnohem vyšší než chtějí zaplatit, na telefonické dotazy s odkupující firmou odpovězeno, že nezáleží kolik to boec stojí, ale podle odběrných míst. Návrh p. Hanáka – počkat do příštího roku

Usn. 25/10 ZO pověřuje starostku k dalšímu jednání se zastupiteli firmy RWE ohledně ceny prodeje

plynového zařízení                                                                                                              11 pro

 

Aktualizace povodňového plánu – dříve 7členná komise

Návrh komise 5členná

Členové- starosta, místostarosta, L. Parák, M. Klíč, L. Celý

Usn. 26/10 ZO souhlasí, aby komise byla 5členná a pracovala ve složení:starosta, místostarosta,

L. Parák, M. Klíč, L. Celý                                                                                                       11 pro

 

Delegování zástupce obce do SVAKu podle § 84 odst. 2 f, g, zákona o obcích

Usn. 27/10 ZO schvaluje, aby členem za obec byla ve SVAKu starostka obce                           10 pro 1 zdržel

Poplatky – návrh poplatek za psa zvýšit na 250 Kč

Usn. 28/10 ZO schvaluje, aby se zvýšil poplatek ze psa na 250 Kč                                         10 pro 1 zdržel

 

Poplatky za odvoz odpadu zůstanou stejné.

 

Odměna odstupujícího starosty – nebylo možno vyplatit vše, nebyly peníze

Usn. 29/10 ZO schvaluje, aby starosta dostal zbývající část odměny v ¼ roku 2011                  10 pro 1 zdržel

 

Cena pozemků na stavební místa zůstane stejná, inženýrské sítě placení stejné

 

Žádost p. faráře o finanční dar na opravu fasády kostela

Usn 30/10 ZO souhlasí, aby dar na opravu fasády kostela byl 50 000,- Kč                                        11 pro

 

Odměny zastupitelů-návrh místostarosta 7 500,-

předseda výboru    1 000,-

člen výboru           700,-

předseda komise   700,-

člen komise          500,-

zastupitel             350,-

Usn.31/10 ZO schvaluje, aby odměny byly podle návrhu                                                     10 pro  1 proti

 

Žádost o dotaci na modernizaci knihovny- 70% dotace – 30% podíl obce

Usn.32/10 ZO schvaluje podání žádosti na modernizaci knihovny                                                    11 pro

 

Obecní byty-dnes odborník z firmy Ecofluid Ing. Schmidt- závěr pošle el. poštou

-návštěva  starostky a místostarosty v bytech-střechou zatéká,komíny ve špatném stavu,vlhko

Diskuze ohledně vlhkosti, návrh posouzení od firmy Dektrade Brno

ZO pověřuje starostku, aby do příštího zasedání kontaktovala firmu Dektrade.

 

Příjezdová cesta k hasičské zbrojnici –kontaktoval stavební úřad, že v cestě je pozemek, který není vykoupený, majiteli jsou A. a M. Žáčkovi

ZO pověřuje starostku nejprve k jednání na katastrálním úřadu, jestli se prokáže, že je to pravdu, teprve jednat s majiteli

 

Příspěvek od Svazku obcí Boskovicko v roce 2011 pravděpodobně mobiliář

Usn. 33/10 ZO souhlasí, aby se obec zapojila do výzvy SOB                                                             11 pro

 

Výzvy od skupiny MAS

Usn. 34/10 ZO souhlasí,aby se obec zapojila do výzvy MAS Boskovice                                               11 pro

 

Smlouva se společností na odvoz komunálního odpadu Sitou

Usn. 35/10 ZO souhlasí s dodatečným schválením podepsané smlouvy se Sitou na odvoz

komunálního odpadu na rok 2011                                                                                                 11 pro

 

Webové stránky obce – grafiku vytváří p. P.Koudelka- zaškolí starostku,L. Paráka,B.Musilovu

ZO bere na vědomí zaškolení zastupitelů na webové stránky

 

Přístavba školy rozdělena na dvě etapy- v současné době nejsou zajištěny finanční prostředky na celou akci

 

Spolupráce s obcí Suchý – stezka pro chodce, Den Země, aj

 

Dům č 22 – zavolat realistce

 

Inventarizační komise – návrh 5členná P. Hanák, R. Hénková,J.Paděra,L.Parák, M.Klíč

Usn. 36/10 ZO schvaluje, aby inventarizační komise pracovala v navrženém složení

B.Pavlů odešel o 5 min. dříve                                                                                                      10 pro

 

 

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:

 

Závěr zasedání v 17 45 hodStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení