k navigaci


Zápis a usnesení z 3. zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Žďárné konané dne 31.1.2011

v 17,00 hod na obecním úřadu

 

Program:

 

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
 2. Kontrola usnesení
 3. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 4. Dotace-veřejné osvětlení
  - úprava veřejného prostranství
 5. Zřízení věcného břemene – E.ON k nemovitosti
 6. Volba přestupkové komise a doplnění člena sportovní a kulturní komise
 7. Sportovní hala-zástupce správce,poplatky
 8. Zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů směr Suchý
 9. Sběrný dvůr
 10. Obecní dům – opravy
 11. Problematika domu č. 22
 12. Různé
 13. Závěr

Přítomni: Ing. P. Hanák, PhDr. R. Hénková,J. Paděra, L. Parák, P. Sychra, L. Celý, Mgr. M. Písaříková, Bc.B. Musilová, R. Polívka, B. Pavlů

Omluveni: M. Klíč

 

ad 1) Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné a navrhla:

zapisovatel – V. Sychrová

ověřovatelé –Ing. P. Hanák, L. Parák

Usn :37/11ZO souhlasí s volbou zapisovatele a ověřovatelů                                 10 pro

 

ad 2) Kontrola usnesení

ZO bere na vědomí usnesení z posledního zasedání a nemají dotazy a nechtějí nic doplnit.

 

ad )3 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Vyhlášku měli zastupitelé doma prostudovat, starostka je ještě s vyhláškou seznámila.

-dotaz na poplatky ze psa – proč jsou osvobozeni myslivci

-dotaz na lunapark

Usn: 38/11 ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích             10 pro

 

ad 4) rekonstrukce VO – dvě varianty 99 000 Kč+45 000 Kč rozšířenější varianta

-         úspornější varianta 99 000 Kč (5 světel a 2 rozhlasy)

připomínka – potřeba ještě světlo na křižovatce JVP B. Musilová,J. Dudek
Usn: 39/11 ZO souhlasí s úspornější variantou na rekonstrukci VO                        10 pro

 

Úprava veřejného prostranství – ořezání stromů na hřbitově, u ZŠ-provede T. Minx, 2 odpadkové koše a dvě informační tabule-požádáno o dotaci na mikroregion Boskovicko

Usn:40/11 ZO souhlasí s podáním žádosti na úpravu veř. prostranství                   10 pro

 

Žádost i dotace- návrh - nástavba+zateplení školy – 1 varianta

-         cesta Strážná (k Růžičkům) 2 varianta

Usn: 41/11 ZO souhlasí, aby byla podána žádost o dotaci na zateplení školy         9 pro

ad 5) Zřízení věcného břemene – E.ON k nemovitosti p. Němcové

Usn: 42/11 ZO souhlasí se zřízením věcného břemene                                        10 pro

 

ad 6) Volba přestupkové komise – JUDr. V. Grénar se nabídl, že povede přestupkovou komisi, za případ mu bude vyplacena odměna 1 000 Kč. Školení na přestupkovou komisi na krajském úřadu nemůže absolvovat zastupitel, ale zaměstnanec OÚ. Policie ČR rozešle seznam s počty přestupků.

Členové – Ing. P. Hanák, J. Paděra

Přestupková komise: JUDr. V.Grénar – předseda

Ing. P. Hanák - člen ,J.Paděra  - člen

Usn:43/11 ZO souhlasí s navrženou komisí                                                         10 pro

 

Doplnění člena sportovní a kulturní komise- návrh – B. Musilová

Usn:44/11 ZO souhlasí s B. Musilovou za člena sport. a kult. komise                   10 pro

 

ad 7) Sportovní hala – je potřeba doplnit zástupce správce. Sport. a kult. komise bude spolupracovat a kontrolovat správce P. Stary.

Poplatky – rozprava o poplatcích,  zůstanou nezměněny.
Dotaz z Benešov p. P. Koudelky, zda se obec připojíme k závodům horských kol

ZO souhlasí, aby se obec připojila

 

ad 8) Zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů směr Suchý

Nesmí být výjezd od staveb na silnici, musí se zbudovat místní  komunikace. Dále se ještě musí budovat cesta na Strážné k domu D. Růžičky

 

ad 9) Sběrný dvůr – starostka jednala se sousedy navrhované lokality, nelíbí se jim to, sběrný dvůr tam nechtějí, pozemky neprodají. ZO nemají žádné připomínky.

 

ad 10) Obecní dům – nabídka firmy Dektrade Brno- posouzení celkové 50 000– 60 000 Kč

dílčí posouzení – 35 000 Kč – bez střechy

ZO rozhodlo, že vybere firmu na posouzení střechy a musí se zajistit parametry na skla v oknech

 

ad 11) Dům č 22 realitní kancelář nabídla dům obci za 100 000 Kč. ZO ukládá starostce zkontaktovat se s majitelkou domu a upozornit ji na havarijní stav nemovitosti.

 

ad 13) Různé

-         Smlouva o smlouvě budoucí za odprodej plynového zařízení firmě RWE (k D. Růžičkovi). Starostka jednala s RWE, dále ještě pracovník firmy MISS s nimi jednal, ale z výše ceny neustoupili.

Usn: 45/11 ZO souhlasí, aby se prodalo plynové vedení na Strážné  (k Růžičkům) za 26 000 Kč.  10 pro

 

-         Pan H. Marek žádost ohledně výsadby lesa – muselo by dojít ke změně úz. plánu

-         Darovací smlouva s p farářem o poskytnutí daru podepsána

 

-         Žádost o dotaci Svazu tělesně postižených v ČR

Usn: 46/11 ZO souhlasí s finančním darem 1 000,- Kč                                        9 pro 1 proti

 

-         Žádost SDH o dar do tomboly

Usn: 47/11 ZO souhlasí s darem do  1 000,- Kč                                                  10 pro

 

-         Žádost  o finanční příspěvek Svazu nevidomých v Blansku

Usn: 48/11 ZO nesouhlasí s finančním příspěvkem Svazu nevidomých v Blansku     10 pro

 

-         dotaz p. Švédy – o poplatcích z pronájmu veřejného prostranství

-         o stočném – proč někdo platí a někdo neplatí – odpověď Ing. P. Hanákem – v obci je 40% neplatičů stočného

 

Závěr: starostka poděkovala všem přítomným.

 

Konec v 19,45 hod

 

 

Zapsala:                                                    Ověřili:Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení