k navigaci


Zápis a usnesení z 5. zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení z  5. zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konaného ve středu 20. dubna 2011 v 17 hod na OÚ Žďárná

Program:

 1. Zahájení a volba zapisovatelé a ověřovatelů
 2. Kontrola usnesení
 3. Závěrečný účet obce
 4. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011 a rozpočtové opatření č.2
 5. Zprávy kontrolního a finančního výboru
 6. Zřízení věcného břemene pro parcelu č. 455
 7. Různé, došlá pošta


Přítomni: Ing. P. Hanák, L. Parák, P. Sychra, , Bc.B. Musilová, R. Polívka, B. Pavlů, M. Klíč, PhDr. R. Hénková

Omluveni: Mgr. M. Písaříková, J. Paděra

Nepřítomni: L.Celý

ad) 1 Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné a navrhla:
zapisovatele: V. Sychrová

ověřovatele: Ing. P. Hanák, L. Parák

Usn: 58/11 ZO schvaluje, aby zapisovatelem 5. zasedání byla V.Sychrová    8 pro

 

Usn: 59/11 ZO schvaluje, aby ověřovatelé byli Ing. P. Hanák, L. Parák      7 pro 1 zdržel se

 

Usn: 60/11 ZO schvaluje, aby se dnešní schůze řídila navrženým programem   8 pro

 

ad) 2 Kontrola usnesení – není dořešena dopravní situace v obci z důvodu nemoci místostarosty

-          výkup pozemků na cestu bude projednán v bodě 7

Připomínka Ing. P. Hanáka – ZO na 3. zasedání ZO schválilo závod horských kol usnesení není zrušeno

-          Jihomoravský krajský úřad se nevyjádřil písemně, proč nechce výjezdy od rodinných domků směr Suchý na silnici.

ZO bere na vědomí usnesení z posledního zasedání i připomínky zastupitele a projedná je v bodě 7

 

ad) 3 Závěrečný účet hospodaření obce 2010

Usn: 61/11 ZO schvaluje závěrečný účet hospodaření obce a to bez výhrad     8 pro

 

ad) 4 Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011 a rozpočtové opatření č.2

Usn: 62/11 ZO schvaluje hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011                      8 pro

 

Usn: 63/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2                                        8 pro

 

ad) 5 Zprávy kontrolního a finančního výboru

Zprávu kontrolního výboru přednesl L. Parák

Zprávu finančního výboru přednesl M. Klíč

 

Usn: 64/11 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru                7 pro   1 zdržel se

 

Usn: 65/11 ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru                             8 pro

 

ad) 6  Zřízení věcného břemene pro parcelu č. 455 – úplatně za 3 000 Kč pro E.ON
Usn: 66/11 ZO schvaluje zřízení věcného břemene úplatně za 3 000 Kč na parcelu č. 455 pro E.ON                                                                                                     8 pro

 

ad) 7 Různé

- Podej starých tabulí v ZŠ Žďárná – připomínka B. Musilové, proč se tabule prodávají

Usn: 67/11 ZO schvaluje prodej 3 tabulí v ZŠ Žďárná                                  8 pro

 

Návrh na skácení náletového stromu za hospodou u potoka, strom je starý rozsochatý a ohrožuje elektrické vedení a narušuje statiku břehu potoka, dále skácet břízu (levá z pohledu od OÚ směrem k Suchému, po konzultaci s PT T. Minxem).

Usn: 68/11 ZO schvaluje, aby byly tyto stromy skáceny                               8 pro

 

- Zákon 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů- starostka seznámila přítomné s tímto zákonem

 

- Zástupce správce sportovní haly v případě nemoci nebo dovolené P. Stary, zastupovat ho bude K. Musil.

Usn: 69/11  ZO schvaluje, aby zástupcem správce sport. haly se stal K. Musil     8 pro

 

- Poplatky za výkup hrobu – obec doplácí na výkop, neboť vybírá méně než dává p.J.Prachařovi.

ZO navrhuje vstoupit v jednání s p.hrobařem.

 

- Boží muka – MUDr. Z. Kaplan-připomínka k tomu, jak vypadají, nabídl se, že zaplatí opravu, dvě lavičky a odpadkový koš.

 

- Společně sestavit seznam památek regionálního významu, aby se mohlo požádat o dotace – úkol na příští zasedání

 

- Cesta ke stavebním pozemkům směr Suchý – starostka seznámila přítomné se stavem jednání. Pan Ing. Venclovský podmiňuje prodej pozemku řešením problémů ohledně cesty kolem svého domu.

 

- Připravuje se výběrové řízení na dodavatele nástavby ZŠ Žďárná

 

- Připomínka M. Klíče na lípy u Božích muk, zda není třeba je nejprve prořezat před opravou

 

- Starostka požádá o písemné vyjádření Jm kraje ohledně přístupové cesty ke stavebním pozemkům směr Suchý

 

- Připomínka na pracovníky VPP-výběr proběhne v pátek 22.4.2011

 

- Dotaz firmu VPO, která by chtěla reklamu na obecních bytech

 

- Prověřit, zda billboard na Nové je na obecním pozemku

 

- Prosba p. Kocianové o dotaci na závody horských kol – starostka kontaktuje p. Ing. Koudelky písemně

 

- Lesy České republiky jsou správcem potoka, musí se zjistit, zda budou potok čistit

 

 

Závěr zasedání v 18,30 hod

 

 

 

Zapsala:                                                             Ověřovatelé:Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení