k navigaci


Obecně závazná vyhláška obce Žďárná č. 1/2015

OBEC ŽĎÁRNÁ

Zastupitelstvo obce Žďárné

Obecně závazná vyhláška

obce Žďárné

č. 1 / 2015.

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žďárné

 

Zastupitelstvo obce Žďárná se na svém zasedání dne 13.2.2015  usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Žďárné, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1)    Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu.

b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné odpady,

g) Objemný odpad,

h) Směsný komunální odpad.

2)    Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: u Sokolovny, za kostelem, u ZŠ, u Hasičské zbrojnice, za hřbitovem, u vstupu na hřbitov.

3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, kontejnery.

b) Papír, nápis.

c) Plasty, PET lahve, velkoobjemové vaky, kontejner s popisem.

d) Sklo, popis.

e) Kovy, popis.

4)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1)    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně svozovou firmou SITA CZ a.s. jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem a na internetových stránkách obce.

2)    Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)    Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován svozovou firmou SITA CZ a.s. Jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány  místním rozhlasem a na stránkách obce.

3)    Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí popelnice a malé kontejnery.

a)    typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3)    Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner svozové firmy, která zajistí uložení.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1)    Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2012.

2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Žďárná.Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení