k navigaci


Zápis a usnesení z 11. zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konané dne 2.12.2011 v 18,00 hod na OÚ

Program:

1/ Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů

2/ Kontrola usnesení

3/ Zateplení budovy základní školy

4/ Inventarizační komise

5/ Smlouva o dílo s firmou M.I.S

6/ Výběrové řízení

7/ Různé – poplatky za odvoz odpadů, poplatky ve sportovní hale, ceny pozemků, aktivní senior,aj.

 

Přítomni: J. Paděra, M. Klíč, L. Parák, L. Celý, R. Polívka, Bc. B. Musilová, B.Pavlů, PhDr. R. Hénková,

Omluveni: P. Sychra, Mgr. M. Písaříková

Nepřítomni: Ing. P. Hanák

 

ad 1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné a oznámila, že se sešlo osm zastupitelů a schůze je usnášeníschopná.

Jmenovala zapisovatele – V. Sychrová

a navrhla ověřovatele – B. Pavlů, L. Celý

Usn: 140/11 ZO schvaluje, aby ověřovatelé byli B. Pavlů , L. Celý

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

Usn : 141/11 ZO schvaluje program dnešního zasedání, tak jak byl předložen a nechtějí nic doplnit

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 2/ Kontrola usnesení – starostka seznámila přítomné s usnesením z posledního zasedání

-          oprava VO vyřešena

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce

 

ad 3/ Zateplení ZŠ – starostka navštívila základní školu a zjistila, že sklepy jsou suché/ letos je ale suchý rok/, ve třídách 21°C – 23°C. Seznámila přítomné s tím, kolik se protopí a jaká bude úspora po zateplení. Dala možnost k rozpravě.

Usn: 142/11 ZO schvaluje podání nové žádosti na zateplení ZŠ

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

Realizace projektu – paní Štěpánková – zatím se neozvala

paní Leona Vížďová  636 00 Brno- žádost 19 500,- Kč

- výb. řízení  19 300,- Kč

Usn: 143/11 ZO schvaluje, aby žádost zpracovala paní Leona Vížďová, Skorkovského 43  636 00Brno

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

Pokud dostaneme dotaci na zateplení budovy školy, tak se to dozvíme v září 2012.

 

ad 4/ Inventarizační komise:

Starostka jmenovala inventarizační komisi – V. Sychrová, J. Paděra, L. Parák, B. Pavlů, M. Klíč, R. Hénková

Předsedou inventarizační  komise – B. Pavlů

ZO bere na vědomí členy inventarizační komise a předsedu inv. komise

 

ad 5/ Smlouva o dílo s M.I.S. – cesta k Růžičkům – Proběhlo jednání s firmou MIS za přítomnosti M. Klíče a starostky a byla dohodnuta skladba: skrývka, místo odvalu bude použit jemný štěrk 16,32 a uválení, délka záruky činí 2 roky, cena stejná, tj. 71 262,- Kč včetně DPH

Usn: 144/11 ZO schvaluje navrženou smlouvu a pověřuje starostku k podepsání smlouvy  na zhotovení cesty  na parcele č. 162/30

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 6/ Výběrová řízení:

-          oprava hasičského auta CAS – zúčastnili se všechny oslovené firmy

Nejlepší KOMET s.r.o. P. Bezruče 1031, 289 11 Pečky za  878 400,- Kč

Hodnotící komise doporučuje, aby smlouva byla sepsána s firmou KOMET s.r.o. P. Bezruče 1031 289 11 Pečky

Ostatní nabídky:1.THT, s.r.o. Polička, Starohradská 316, 572 01 Polička

Nabídková cena včetně DPH: 1 645 200,- Kč

2. STROJ-INVEST CZ s.r.o, Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy

Nabídková cena včetně DPH: 1 018 800,- Kč

 

Usn: 145/11 ZO schvaluje smlouvu s firmou KOMET s.r.o. Pečky a pověřuje starostku k podepsání smlouvy

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

-          rekultivace skládky Žďárná /projekt/- zúčastnili se všechny oslovené firmy

Nejlepší VH ateliér s.r.o. Lidická 960/81  60200 Brno za 130 800,- Kč.

Hodnotící komise doporučuje, aby smlouva byla sepsána s firmou VH ateliér s.r.o. Lidická 960/81  60200 Brno, v ceně s DPH 130 800,- Kč ke zhotovení projektové dokumentace na rekultivaci skládky v obci Žďárná.

 

Ostatní nabídky:1.PROVO spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00 Brno

Cena včetně DPH: 156 000,- Kč

2.Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, Pošta P.O.BOX 3, 602 00 Brno

Cena včetně DPH: 170 400,- Kč

 

Usn: 146/11 ZO schvaluje, aby projekt na rekultivaci skládky ve Žďárné dostal VH ateliér s.r.o. Brno a pověřuje starostku k podepsání smlouvy

8  PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

ad 7/ Různé

-          poplatky za odvoz odpadů, rozdíl mezi příjmy a výdaji je 16 662,- Kč, rozprava návrhy zastupitelů

Usn: 147/11 ZO schvaluje, aby byl navýšen poplatek za odvoz odpadu na rok 2012 na částku 480,- Kč za osobu a chalupáři zůstávají na 500,- Kč na číslo popisné

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

-   poplatky ve sportovní hale – energie se zvyšují, je potřeba ceny navýšit z důvodu zvyšujících se cen energií a DPH od roku 2012

 

ceník :                     stará cena               nová cena

kolektivní sporty                          300,- Kč                 350,- Kč

stolní tenis a nohejbal                    50,- Kč                 50,- Kč

/ nad 6 osob kolektivní sport/                                    350,- Kč

posilovna                                      20,- Kč                  30,- Kč

tenis a badminton                          50,- Kč                  55,- Kč

celodenní turnaj do 5 hod. za 1 hod.                           350,- Kč

/trvající déle jak 5 hod., každá další započatá hod.       300,- Kč

Usn: 148/11 ZO schvaluje nový ceník v hale, jehož platnost je od 1.1.2012

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

Výměna zapisovatelů, nastupuje Bc. B. Musilová v 19,25 hod.

-          ceny pozemků – dříve za zasíťovaný pozemek 50,- Kč pro místní občany. Po rozpravě bude tento bod dořešen na dalším zasedání zastupitelstva dne 27.12.2011

-          aktivní senior – ZO pověřuje starostku o podmínkách dalších možností a

nabídek místností např. zasedací místnost OÚ

-          sběrný dvůr –ASEKOL- provozní doba sběru elektroodpadu bude 1 x 14 dnů lichá sobota v době od 9,00-11,00 hodin. Provozní doba bude zahájena 7. ledna 2012. Zodpovědná osoba za chod sběrného místa je L. Parák po dobu 3 měsíců a vyhodnotíme stav.  Sběr elektroodpadu /klávesnic, monitorů, televizí,…/je  pro občany zdarma, obec za sběr dostane finanční obnos v závislosti na množství odevzdaného odpadu.

 

-          slavnostní otevření školy – kolaudace proběhne v prosinci

slavnostní otevření 7. ledna se souhlasem řed. Školy

 

-          smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 10644/11/OKH, celková částka činí 18 245,-Kč:

a/ věcné vybavení 13 000,- Kč

b/ výdaje na odbornou přípravu 3 120,- Kč

c/ výdaje na uskutečněný zásah JSDH 2 125,- Kč

-          Usn: 149/11 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 v celkové výši 18 245,-Kč, pověřuje starostku k podpisu této smlouvy

8 PRO   0 PROTI   0 ZDRŽEL

 

-          úklid sněhu v obci bude provádět paní Grejcarová v obci

-          setkání ZO ohledně rozpočtu 7.12.2011 v 15 hodin na OÚ Žďárná

-          další zastupitelstvo 27.12.2011 v 18 hodin

 

Konec zastupitelstva v 20,35 hod

 

 

 

Zapisovatelé:                                    Ověřovatelé:Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení