k navigaci


Zápis a usnesení z 4. zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Žďárné konané dne 8.3.2011 v 17,00 hod na obecním úřadu

 

 

Program:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
 2. Kontrola usnesení
 3. Hospodaření obce za 12/2010
 4. Škola-schválení hospodářského výsledku
 5. Pracovníci VPP
 6. Ulice Strážná-dopravní situace
 7. Pozemky na přístupovou cestu a rozšíření st. parcely 409/56
 8. Dotace a administrace
 9. Různé

 

Přítomni: J. Paděra, L. Parák, P. Sychra, L. Celý, Mgr. M. Písaříková, Bc.B. Musilová, R. Polívka, B. Pavlů, PhDr. R. Hénková

Omluveni:L.Celý

Nepřítomni: Ing. P. Hanák

 

ad1) Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné a navrhla:

zapisovatel – V. Sychrová

ověřovatelé – B. Musilová, M. Písaříková

Usn: 49/11 ZO souhlasí s volbou zapisovatele a ověřovatelů a nechtějí do programu nic doplnit                                                                                                                                      9 pro

 

ad 2) Kontrola unesení

ZO bere na vědomí usnesení z posledního zasedání a nemají dotazy a nechtějí nic doplnit

 

ad3)   Hospodaření obce za 12/2010

Návrh na prac. Schůzku, kde by se paragrafy a položky vysvětlily – ZO souhlasí

 

ad 4) Škola-schválení hospodářského výsledku ve výši 36 416,71 Kč

Usn: 50/11 ZO souhlasí, aby hospodářský výsledek ZŠ ve výši 36 416,71 Kč byl převeden do rezervního fondu ZŠ                                                                                                                                              9 pro

 

ad 5) Pracovníci VPP starostka seznámila s výší dotace na 1 pracovníka od ÚP 8 000 Kč

Usn: 51/11 ZO souhlasí, aby se podala žádost o 2 pracovníky                                            9 pro

 

ad 6)Ulice Strážná-dopravní situace

Stížnost od občana, že doprava je četná a rychlá. Značky, které tam byly umístěny,musely být odstraněny, návrh na retardéry zamítnut. Zápis do místních novin upozorní, aby řidiči jezdili ohleduplně. Přechod u místního pohostinství je potřeba i z druhé strany. Kontaktovat Kordis, aby se vyjádřili k přechodu pro chodce u dolní zastávky. Umístění značky zákaz stání na jedné straně –návrh. Vykoupit pozemek od p. R. Žáčka na parkoviště u haly -  návrh.Řešení dopravních záležitostí  prověří místostarosta.

 

ad 7) Pozemky na přístupovou cestu a rozšíření st. parcely 409/56

S cestou přes pozemek p. J. Vlčka majitel souhlasí s odprodejem - 1 m2 za 10 Kč, a p. Ošlejškové  1 m2 za 18 Kč (cesta a rozšíření parcely č 409/56). Současně se provede i zaměření cesty k domu p. Růžičky na Strážné. Problém u p. J. Vlčka, majitelem je zřejmě p. J. Vlček mladší. Závěr obnovit jednání s majitelem p. J. Vlčkem mladším.

Usn: 52/11 ZO schvaluje, aby se odkoupily pozemky od p. Vlčka p. Ošlejškové na přístupovou cestu a rozšíření parcely 409/56                                                                                                                           9 pro

Usn: 53/11 ZO schvaluje vyměření cesty k parcelám směr Suchý a k domu p. Růžičky okolo domu p. Lachmana k p.č. 162/28,162/29                                                                                                                9 pro

 

ad 8) Dotace na nástavbu ZŠ podány na krajský úřad JmK, maximální výše 200 000 Kč. další možnost Mas Boskovicko Plus na částku 1 mil. Kč, výzva bude vypsána v měsíci dubnu. Zpracování žádosti o dotaci činí 27 000 Kč, v menším rozsahu 15 000 Kč, ale není jistý rozsah.

Další dotace na sběrný dvůr, projekt vypracovala firma Prokant zatím 60 000 Kč. Nabídka od firmy Sity na podání žádosti projektu ke stavebnímu povolení – částka 100 000 Kč.

Usn: 54/11 ZO schvaluje, aby se jednalo s firmou Sita, aby převzala zakázku na sběrný dvůr a vypracování žádosti na dotaci,projekt ke stav. povolení                                                                                           9 pro

 

ad 9) Různé

- Skládka na dálnici není na pozemku obce, ale je třeba ji řešit

 

- Firma Eko-kom a Sita nabídla obci kontejnery bezúplatně a navždy 
Usn: 55/11 ZO schvaluje nabídku od firmy  Eko-kom a Sity na 8 kontejnerů a to bezúplatně a navždy                                                                                                                                                 9 pro

 

- Zřízení věcného břemene od firmy RWE na plynárenské zařízení k parcelám č. 162/28,162/29

Usn:56/11  ZO schvaluje věcné břemeno na plynárenské zařízení                                                    9 pro

 

- Rozpočtové opatření č. 1 na dotaci pro ZŠ

Usn. 57/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření na dotaci pro ZŠ příjem a výdej                                   9 pro

 

- Žádost od p. Staňka na vykácení stromů podél cesty okolo penzionu U Petra na Suchém. ZO navrhuje, aby PT T. Minx označil stromy ke skácení, místní jednotka SDH by skácela a nabídla k prodeji

 

-Známky pro psy – ZO nemá zájem

 

- Nabídka od p. Sadílka na vypracování historie obce Žďárná – ZO nemá zájem


- Výměna obrubníků – není známo kde jsou


- Změna webových stránek od p. P. Koudelky a změna e-mailových adres

- Každé čtvrtletí budou vycházet místní noviny

- Připomínka – kult. a sport. komise jednou za měsíc provede kontrolu v hale, zjištěna vada na houpačce, nutno reklamovat Potřeba aktualizovat provozní řád na dětském hřišti – rodiče odpovídají za děti, pokud tam není ped. dozor. Potřeba dát provozní řád na vývěsku.

Návrh – sjednotit ceny pro místní a přespolní občany, storno poplatky zjistí p. P. Stara a seznámí na příštím zastupitelstvu. Návrh, aby zástupcem za správce haly byl p. K. Musil.

- Závod horských kol zamítnut

- Poděkování za příspěvek Svazu těl. postižených od p. Richterové.

- Připomínka na led nad řadovkou u bývalé školky.

 

 

 

 

 

Závěr 1915 hod

 Ověřovatelé:                                                           Zapsala: V.Sychrová,v.r.

B. Musilová,v.r.

M. Písaříková,v.r.Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení